Passend onderwijs

Passend Onderwijs betekent dat ieder kind recht heeft op onderwijs dat past bij zijn of haar onderwijsbehoefte. De vereniging is verplicht om dat passende onderwijsaanbod binnen één van de eigen scholen aan te bieden en mocht een school van het bestuur daar niet toe in staat zijn, dan heeft het bestuur de verantwoordelijkheid de ouders te begeleiden naar  een school die het passend  onderwijs aanbod wel kan leveren. 


Samenwerkingsverband Florion

Het grote doel van Passend Onderwijs is om kinderen zo thuisnabij mogelijk dat onderwijsaanbod te geven dat passend is bij de onderwijsbehoefte. Soms lukt je dat als school niet alleen. Daarom is er een samenwerkingsverband opgericht waarin in 21 gereformeerde scholen samenwerken op het gebied van leerlingenzorg. We hebben een school voor speciaal  basisonderwijs Het Speelwerk. Dat is onze school voor kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden. Daarnaast heeft Florion een centrum voor leerlingenzorg. Bij Florion heeft iedere school een trajectbegeleider en een orthopedagoog en er zijn ambulante begeleiders. De ambulant begeleiders zijn er speciaal om  de leerkracht in de klas te ondersteunen. 


De clusters

Naast de school voor speciaal basisonderwijs (SBO) zijn er ook nog scholen voor speciaal onderwijs (SO) . Die scholen zijn verdeeld in 4 clusters van waaruit ook ambulante begeleiding wordt gegeven.
cluster 1: onderwijs voor kinderen met een visuele belemmering (blinden en slechtzienden)
cluster 2: onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking (doven en slecht horenden) en voor kinderen met een ernstige spraak/taalbelemmering
cluster 3: onderwijs voor kinderen met een lichamelijke beperking, een geestelijke beperking of een meervoudige.
cluster 4: onderwijs voor kinderen met ernstige sociaal-emotionele problematiek en/of psychiatrische problematiek

 

Mocht u meer willen weten over de zorg die we als school kunnen bieden? Neem dan gerust contact op!