Uitgangspunten

 • God staat in ons leven centraal;
 • Onze levenstaak is: Hem liefhebben en onze naaste als onszelf;
 • Door de zondeval is de relatie met God verstoord;
 • Door het werk van Christus (Hij betaalde met zijn leven) is er vergeving en herstel van die relatie;
 • Ieder mens is een uniek schepsel van God met eigen gaven en talenten;
 • Een kind is in belangrijke mate afhankelijk van zijn opvoeder;
 • Wij leven met een perspectief: eeuwig leven op een nieuwe aarde en in een nieuwe hemel.

 

Onze missie

Vanuit de liefde van Christus willen we een bijdrage leveren aan de ontplooing van de kinderen. Op De Hoeksteen wil voor ieder kind een school zijn waar het zich veilig voelt en zijn gaven tot eer van God kan ontwikkelen.
 

Onze visie op opvoeding en onderwijs

De uitgangspunten en de missie zijn bepalend voor hoe we ons onderwijs vorm willen geven. We hebben een aantal richtinggevende uitspraken geformuleerd die zichtbaar zijn in ons onderwijs.
 • samen leren
 • prettige sfeer
 • ontdekkende leeromgeving
 • in contact staan met de omgeving
 • leerstof is een belangrijk middel voor ontplooiing
 • eigen identiteit
 • rol leerkracht (observeren, begeleiden, inspireren)

 
Ons onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling en de toerusting van de leerling ten aanzien van creativiteit, van cognitieve, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en het verwerven van noodzakelijke kennis opdat de leerlingen goed thuis raken in Gods schepping, en daarin leren functioneren in relatie tot God, tot de natuur en tot zichzelf.