Ontwikkeling volgen van kinderen op de school

 

Om te monitoren hoe de kinderen zich ontwikkelen, volgen wij onze leerlingen. Daarvoor gebruiken we het leerlingvolgsysteem (LVS) van het Cito en CANVAS, waarmee we de sociale en emotionele ontwikkeling volgen. Het LVS volgt elke leerling van 4 tot 12 jaar als ‘een rode draad’ door de hele school. Het is een concreet hulpmiddel voor het signaleren en registreren van de vorderingen van leerlingen op individueel, groeps- en school- niveau. Het zet de prestaties af tegen een landelijke normering, waaraan we gegevens kunnen ontlenen voor onze kwaliteitszorg op schoolniveau. 

 

Van elk kind wordt een leerling- dossier bijgehouden dat u als ouder na overleg kunt inzien. Voor anderen is het dossier niet toegankelijk. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de goede voortgang van het dagelijks werk van de kinderen. Twee keer per cursusjaar wordt de voortgang van alle kinderen van de groep met de interne bege- leider besproken. Daarnaast kunnen leerlingen besproken worden op een teamvergadering. Twee keer per cursusjaar is er een groepsbespreking waar groepsvorderingen en gedrag centraal staan.

 

In groep 1 en 2 maken we gebruik van de leerlijnen van ParnasSys. Om de leervoorwaarden verder in kaart te brengen, gebruiken we enkele Cito-toetsen. Voor groep 3 t/m 8 gebruiken we van het Cito ook toetsen voor spelling, technisch en begrijpend lezen en rekenen. Vanaf groep 3 werken we met methodegebonden toetsen. Methode- gebonden toetsen zijn er gemiddeld 1 keer in de 6 weken (bijv. rekenen, taal, spelling etc.) Minimaal twee keer per jaar worden de kinderen getoetst om het leesniveau te bepalen. Dit toetsen wordt gedaan door de eigen leerkracht. Aan het eind van de schoolloopbaan wordt in groep 8 de landelijke Cito-eindtoets afgenomen.