A

Allergieën van uw kind voor etenswaren en dergelijke kunt u doorgeven aan de desbetreffende leerkracht.

 

B

Begeleiding van uw kind met betrekking tot het leren

-IB er

-Passend onderwijs

-Bouw

Zie voor de uitgebreide uitleg van deze termen de schoolgids hoofdstuk 8

 

Buitenschoolse activiteiten

Er zijn jaarlijks verschillende buitenschoolse activiteiten. De steeds terugkerende activiteiten zijn de koningsspelen, schoolreisjes, schoolkamp groep 7/8, schoolfotograaf, excursies, avondvierdaagse, zwemkampioenschap en schoolvoetbaltoernooi. Voor meer informatie zie hoofdstuk 5 van de schoolgids.

 

BSO

Sinds september 2018 functioneert een BSO op Op de Hoeksteen. Deze BSO wordt vormgegeven door De Herberg. Voor meer informatie en/ of inschrijven, zie: www.christelijkekinderopvang.nl

 

C

Contactouders

In iedere klas zijn er één of twee contactouders. Deze contactouders ondersteunen de leerkracht bij extra activiteiten als een excursie of bibliotheekbezoek en zijn het aanspreekpunt voor ouders.

 

Christelijke feestdagen

De christelijke feestdagen worden gevierd met een bijeenkomst in de hal van de school. Hierin hebben de kinderen ook een ruim aandeel in het spelen, zingen of meditatie. De organisatie van deze feestdagen ligt in handen van het team. Op initiatief van het team kunnen ouders worden ingeschakeld.

 

D

 

E

Einde schooldag

Aan het einde van de schooldag komen de kinderen van de onderbouw met de leerkracht naar buiten. Daar kunt u uw kind opvangen. Gaat uw kind met iemand anders dan uzelf mee naar huis, dan graag doorgeven aan de groepsleerkracht.

 

F

Fietsenstalling

Er zijn twee stallingen. De stalling bij de zandbak is voor de onderbouw (groep 1-4). De stalling ter hoogte van de Baak is voor de bovenbouw (groep 5-8). Fietsen moeten in de stalling worden geplaatst. Er mag niet op het schoolplein worden gefietst.
 

Fruitmoment/middagpauze kleuters

Voor de kleuters staan bakken in de gang van het kleuterlokaal waar ’s morgens de bekers in gezet kunnen worden. Dit voorkomt lekkende bekers in de tassen. Er zijn twee bakken, één voor de fruitpauze en één voor de middagpauze. Na het fruitmoment/middagpauze stoppen de kinderen hun beker weer in de tas. Het wordt op prijs gesteld als voor de kleuters het fruit in stukjes wordt meegegeven.

 

Foto’s

Bij de aanmelding van school wordt gevraagd of ouders instemmen met het gebruik maken van foto’s van kinderen in schoolgids, nieuwsbrief en Parro. Indien ouders dit niet willen kunnen zij dit aangeven. Wettelijk gezien moeten ouders toestemming hebben gegeven voor het gebruik maken van foto’s van hun kinderen.

 

G

Gevonden voorwerpen

Alle voorwerpen die langere tijd blijven rondslingeren ruimen wij op. Als u iets mist, kunt u even kijken bij de gevonden voorwerpen. Deze worden verzameld in een gele container in de gangkast naast de kleuterklas. Elk jaar blijven er echter voorwerpen in ons schoolgebouw achter waarvan wij de eigenaar niet kunnen achterhalen. Deze spullen worden eerst nog een week in de hal uitgestald, daarna worden deze spullen weggedaan.

 

Gezondheidszorg

In groep 2 worden de leerlingen door een wijkverpleegkundige gescreend. Dit houdt in dat lengte en gewicht gemeten wordt, een ogentest wordt afgenomen en zo nodig een gehoortest wordt afgenomen. Ouders kunnen hier desgewenst bij zijn. Verder krijgen zowel ouders als leerkracht een vragenlijst om in te vullen om de screening compleet te maken. De uitslag van de complete screening krijgen de kinderen in een gesloten envelop mee naar huis.

In groep 7 worden de kinderen nogmaals op eenzelfde manier uitgebreid gescreend. Eventueel kunnen kinderen hierna doorverwezen worden naar het spreekuur van een jeugdverpleegkundige of jeugdgezondheidsarts.

 

Gym

Tijdens het gymmen is het dragen van gymkleren en gymschoenen verplicht. Uit veiligheidsoverwegingen mogen de kinderen geen sieraden dragen. Voor groep 1 en 2 graag gymschoenen, voorzien van stroeve zolen, zonder veters; elastiek of klittenband kan een oplossing zijn. Deze kinderen hoeven geen gymkleding aan. Wilt u de namen van uw kind zetten op de volgende gymspullen: in de gymkleren, in de gymschoenen en op de stoffen tas, waarin de gymspullen vervoerd worden.  De leerlingen van groep 5b t/m 8 gymmen op maandag tussen 10.15 en 11.45 uur in Sporthal De Prinsenhof. De leerlingen van groep 3 t/m 5a gymmen in de sporthal op donderdag tussen 08.30 en 10.00 uur. De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen twee keer per week in het gymlokaal op onze eigen locatie.

 

Groepsouderavond

Aan het begin van ieder schooljaar vindt er per klas een groepsouderavond plaats. Hierin wordt per klas de verwachtingen van zowel leerkracht als ouders besproken. Voor de data zie de schoolgids.

 

H

Hoofdluis

Op de eerste morgen na de zomervakantie, de herfstvakantie, kerstvakantie, de voorjaarsvakantie en de meivakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Als er luizen worden geconstateerd wordt u als ouders hiervan door de leerkracht op de hoogte gebracht. Na twee weken volgt er dan bij de hele groep een hercontrole. Als u bij uw kind hoofdluis constateert, dan verzoeken we u om dit zo snel mogelijk aan de leerkracht door te geven. Ook dan wordt de hele groep gecontroleerd, gevolgd door een nacontrole na twee weken. Als er luizen geconstateerd zijn, sturen we een mail met het geldende GGD-advies om luizen te voorkomen en bestrijden.

 

I

Identiteit

In onze school willen we in woorden en daden de liefde van Christus laten zien. Dat doen we door te bidden, Bijbellezen, bijbels onderwijs, maar ook door in onze daden als team die liefde te uiten en waar mogelijk bespreekbaar te maken met de leerlingen.

 

J

Jaaropening- en sluiting

Ieder schooljaar begint met een gezamenlijke opening. Hierbij mogen ouders en broertjes en zusjes aanwezig zijn. Hiervoor krijgt u tijdig een uitnodiging. Elk schooljaar wordt ook gezamenlijk afgesloten.

 

K

Kapstok

Voor de kleuters hangt in de gang bij de klas de kapstok met voor ieder kind twee haakjes achter elkaar. Een haakje is voor de tas en een voor de jas. Daarboven staat de naam van uw kind.

 

Klachtenregeling

Voor leerlingen, hun ouders, leerkrachten, bestuursleden of vrijwilligers en iedereen die bij de school betrokken is, is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De procedure hiervoor verwijzen wij u naar de schoolgids, hoofdstuk 6.

 

Kleding

Voor de onderbouw is er reservekleding aanwezig voor ongelukjes.

 

Kleuterfeest

De groepen 0, 1 en 2 hebben elk jaar in juni een kleuterfeest. Er worden dan spelletjes gedaan in en om school. Dit is in plaats van een schoolreisje. De datum staat in de kalender.

 

Klusavond

Jaarlijks zijn meerdere klusmomenten voor ouders. Op deze klusmomenten wordt er geschilderd, klein onderhoud gepleegd. De indeling hiervoor staat in de schoolgids.

 

L

Leerlingenraad

Er is een leerlingenraad. De kinderen worden jaarlijks opnieuw gekozen door medeleerlingen. De leerlingenraad fungeren als de spreekbuis van de klas richting het team.

 

Liedlijst

Er wordt iedere twee weken een psalm of gezang aangeleerd. Deze liedlijst wordt jaarlijks vastgelegd en staat in de bijlage van de schoolgids.

 

Lijm

In de kleutergroepen gebruiken we knutselschorten als er geplakt en geverfd wordt. Er wordt in de groepen 1 en 2 kleuterlijm met kwastje gebruikt. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we naast de bekende lijmstiften ook Multicol blauw. Alle lijmen zijn uitwasbaar. 

 

Lunch

De kinderen tussen de middag in de gelegenheid om hun boterhammen en drinken te nuttigen in de klas. Hiervoor mogen de kinderen een theedoek/kleedje meenemen. Het is niet gewenst om snoepgoed of dergelijke mee te geven voor onder schooltijd.

 

M

Medezeggenschapsraad

Deze raad bestaat uit een aantal ouders en een zelfde aantal teamleaden. . De MR heeft een instemmingsbevoegdheid bij diverse onderwerpen en in sommige situaties een adviserende stem. Voor meer informatie hierover zie de schoolgids hoofdstuk 3.

 

N

Nieuwsbrief

Iedere twee weken wordt er een nieuwsbrief uitgebracht. Hierin vindt u alle actuele informatie en activiteiten.

 

O

Ouderavond

Door middel van deze avond worden de ouders school breed op de hoogte gehouden. Deze avonden vinden meerdere keren per jaar plaats.

 

P

Parro
App voor leerkrachten om korte klassenberichten te verzenden, foto’s of een verzoek te doen aan ouders voor het invullen van een tijdstip oudergesprek.

 

Pleinwacht

Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen een half uur buiten spelen onder toezicht van  vaste pleinwachtouders en een leerkracht. 

 

Q

 

R

Rapporten

Twee keer per jaar krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Twee weken daarna vinden er contactmomenten plaats waarin ouders de gelegenheid hebben om het rapport met de leerkracht door te spreken.

 

S

Schoolbel

De schoolbel gaat om 08.20 uur een eerste keer af. Dan mogen de kinderen naar binnen. Om 08.25 uur gaat de bel een tweede keer. Dan moeten alle kinderen naar binnen en om 08.30 uur starten daadwerkelijk alle lessen en zullen de deuren van de klaslokalen gesloten worden.

 

Schoolraad

Voor ouders is de schoolraad een aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot organisatorische zaken. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u bij de leerkracht terecht. De schoolraad vertegenwoordigt de ouders bij de overkoepelende organisatie Florion.

 

Schoonmaakavond

Ieder jaar wordt een schema opgesteld waarin iedere ouder eenmaal per jaar wordt ingedeeld voor een schoonmaakavond. Tijdens deze avond wordt de hele school schoongemaakt. Zie voor de indeling van de ouders de bijlage van de schoolgids. In de laatste week aan het einde van het jaar wordt speelgoed van de onderbouw meegegeven aan de ouders om te worden schoongemaakt. Dit speelgoed moet wel voor het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd.

 

Startgesprekken

Aan het begin van ieder schooljaar zijn er startgesprekken. Door middel van deze gesprekken kunnen de verwachtingen van ouders en desbetreffende leerkracht voor het komende schooljaar op elkaar afgestemd worden.

 

Studiedagen

Jaarlijks zijn studiedagen ingepland waardoor het team de mogelijkheid heeft om kennis te verbreden. Op deze dagen zijn de kinderen vrij. Deze dagen staan vermeld in de schoolgids. Indien studiedagen later in het schooljaar bekend worden zal dat via de nieuwsbrief worden gecommuniceerd.

 

T

Toiletbezoek

De kleuters maken voor het gebruik van de wc gebruik van 2 wc-kettingen. 1 voor de meisjes en 1 voor de jongens. Zo weten de kinderen of er al iemand naar de wc is. De groepsleerkracht van de kleuters gaat er vanuit dat de kinderen zelfstandig naar de wc kunnen en dat de toilet hygiëne wordt toegepast (handen wassen en toilet schoon achter laten). Dit laatste geld ook voor de kinderen van de bovenbouw.

 

U

 

V

Veiligheid

Binnen de school mag niet worden gerend. De school wil graag een veilige omgeving zijn voor iedereen.

 

Veiligheidshesjes

Tijdens uitstapjes die een klas onderneemt op de openbare weg krijgen de kinderen elk een geel veiligheidshesje aan.

 

Verjaardag

De kinderen trakteren de leerlingen in de eigen jaargroep en de eigen groepsleerkracht. Ze gaan in de ochtendpauze met een grote verjaardagskaart naar de meesters en juffen om de hartelijke felicitaties in ontvangst te nemen. Er wordt rekening gehouden met kinderen die vanwege gezondheidsredenen bepaalde etenswaren niet mogen nuttigen. De groepsleerkracht informeert hierover de ouders aan het begin van het jaar of heeft een alternatief. We willen u vragen de traktaties klein te houden en de kinderen hoeven geen traktatie mee te nemen voor de leerkrachten.

 

Verjaardag vader en moeder

De kleuters en kinderen van groep drie mogen een kleurplaat maken voor de verjaardagen van de vaders en moeders. Op het prikbord in de gang bij het kleuterlokaal hangt een kalender. Op deze kalender kunnen de verjaardagen genoteerd worden waarvoor de kinderen een kleurplaat mogen maken. Voor de kinderen van groep drie moet dit enkele dagen voor de verjaardag aan de groepsleerkracht worden meegedeeld.

 

Verf

De verf die we op school gebruiken is in principe uitwasbaar. In de praktijk blijkt wel dat u de kledingstukken direct moet wassen. In de week zetten, verfplekken behandelen met bijvoorbeeld (ossengal)zeep en daarna uitwassen in de machine is vaak voldoende. Ecoline- en Oost-Indische inktvlekken zijn meestal goed te verwijderen als de vlek snel schoongemaakt wordt met melk.

 

Vertrouwenspersoon

Binnen de school is er een vertrouwenspersoon aangesteld waar de leerlingen en ouders terecht kunnen met problemen met betrekking tot veiligheid, pesten, intimidatie en discriminatie. Deze persoon heeft een geheimhoudingsplicht. Voor de contactgegevens verwijzen we naar de schoolgids hoofdstuk 11.

 

W

Website

Er is een website beschikbaar. Deze kunt u openen via www.opdehoeksteen.nl

 

X

 

IJ

 

Z

Ziekteverzuim

Is uw kind ziek dan kunt u dit, bij voorkeur voor schooltijd, doorbellen aan 038-4772268. Bij besmettingsgevaar wordt u verzocht dit tevens door te geven aan de leerkracht.