GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen

 

Florion Onderwijsondersteuning (FLOO)

Het bestuur van Florion heeft de mogelijkheid om eigen beleid te ontwikkelen en vorm te geven op het gebied van Passend Onderwijs. Zo heeft  Florion een kenniscentrum, Florion Onderwijsondersteuning (FLOO). Vanuit dit centrum wordt de regie gevoerd op de vormgeving van Passend Onderwijs op de scholen. FLOO vervult voor het bestuur de kassierfunctie met betrekking tot de gelden Passend Onderwijs. De scholen krijgen ter versterking van hun basisondersteuning een ondersteuningsbudget van €150,- per leerling om de extra ondersteuning vorm te geven.
Vanuit FLOO vindt afstemming plaats met het samenwerkingsverband en er wordt beleid ontwikkeld. Orthopedagogen van FLOO kunnen leerlingen onderzoeken en er is begeleiding beschikbaar voor leerlingen, leerkrachten en scholen, in de vorm van ambulante begeleiding, co-teaching, beeldcoaching en behandeling. Ook wordt vanuit Florion Onderwijsondersteuning aanvullende ondersteuning toegekend in de vorm van een arrangement.

Meer informatie over Florion Onderwijsondersteuning kunt u vinden op de website www.ondersteuning.florion.nl
 

Op weg naar Arrangeren
Passend Onderwijs wil thuisnabij onderwijs realiseren. De scholen krijgen voor de vormgeving van het onderwijs een ondersteuningsbudget van € 150,- per leerling  om extra ondersteuning te realiseren. Daarnaast kan in specifieke gevallen nog ondersteuning aangevraagd worden handelingsgerichte ondersteuning om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling of de leerkracht.

Arrangement
De school moet aantonen wat ze zelf al hebben gedaan en wat het doel is van het arrangement. Een arrangement kan bestaan uit: ondersteuning voor de leerling of leerkracht, ondersteuning door een training, een cursus of coaching, inzet van kennis van het speciaal onderwijs, materiële ondersteuning of extra handen in de klas door een onderwijsassistent. De aanvraag en toekenning van een arrangement wordt beoordeeld door de commissie arrangeren bestaande uit de directeur van FLOO, een orthopedagoog en de trajectbegeleiders van de scholen.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid
Komen ouders en school tot de conclusie dat een leerling niet genoeg baat heeft bij het ondersteuningsaanbod van de basisschool, dan is een plaatsing op een speciale onderwijsvoorziening wellicht passender. In die situaties vraagt de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband heeft een centrale commissie voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs. De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring gaat altijd eerst voor advies naar de commissie Arrangeren bij Florion Onderwijsondersteuning.

Gereformeerd SBO Het Speelwerk
De gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs, Het Speelwerk in Zwolle, is voor alle leerlingen van de scholen van Florion beschikbaar. Door het samenwerkingsverband moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de leerling worden afgegeven. Het Speelwerk heeft een groep voor jonge kinderen, 4 basisgroepen, en Schakelklas voor crisisopvang en observatie en een SBO+ groep. De SBO+ groep heeft leerlingen met kinderen die moeite ervaren door psychiatrische problematiek. Dit betreft veelal internaliserende gedragsproblematiek.